+31 (0) 165 - 554 200
Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN 
JANSEN & van de LUIJTGAARDEN ADVOCATEN TE ROOSENDAAL

1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. de vennootschap: JANSEN & van de LUIJTGAARDEN B.V., gevestigd te Roosendaal. JANSEN & van de LUIJTGAARDEN B.V. is een samenwerkingsverband waarvan praktijkvennootschappen deel uit maken;
2. cliënt: de contractpartij van de vennootschap;
3. het kantoor: de vennootschap en, zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk, de als bestuurder van de vennootschap, of op basis van een arbeids-, uitzend- of volontairovereenkomst aan de vennootschap verbonden natuurlijke- en rechtspersonen, met inbegrip van de bestuurders van laatstgenoemden;
4. honorarium: de financiële vergoeding (tijdsevenredig of anderszins) -exclusief kantoorkosten en verschotten als sub e. en f. bedoeld- die de vennootschap voor uitvoering van de opdracht met de cliënt is overeengekomen;
5. verschotten: de kosten die de vennootschap in het belang van de uitvoering van de opdracht maakt;
6. kantoorkosten: de vaste opslag op het honorarium ter bestrijding van de kosten van kantoorfaciliteiten.

2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten eventuele vervolgopdrachten en alle overige werkzaamheden, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen.3. Opdracht
1. Alle opdrachten worden uitgevoerd in overeenstemming met de regels zoals die zijn neergelegd in met name de Advocatenwet en de Gedragsregels voor Advocaten.
2. Een opdracht komt eerst tot stand nadat deze door de vennootschap is aanvaard. Ten aanzien van de totstandkoming van een opdracht kan de vennootschap slechts worden vertegenwoordigd door aan het kantoor verbonden advocaten.
3. Iedere opdracht aan het kantoor wordt geacht uitsluitend aan de vennootschap te zijn verleend, dat wil zeggen dat de cliënt ermee instemt dat de vennootschap de opdracht onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door het kantoor, of zo nodig door derden in opdracht van het kantoor. Zelfs wanneer het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd wordt de opdracht nog steeds beschouwd te zijn verleend aan de vennootschap. De werking van de artikelen 7:404 BW wordt uitgesloten. Ook wordt de werking uitgesloten van artikel 7:407, lid 2 BW dat de hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen opdracht is gegeven.
4. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichtte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
5. De vennootschap mag derden inschakelen bij de uitvoering van de opdracht en zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de selectie van deze derden met de cliënt overleggen. De met de inschakeling van derden gemoeide kosten zullen aan de cliënt in rekening worden gebracht. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten.
6. Cliënt verleent de vennootschap toestemming om bij de communicatie gebruik te maken van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder ook internet- en e-mailtoepassingen. Het gebruik daarvan is volledig voor risico van cliënt, behalve in geval van opzet of grove schuld.

4. Declaratie


1. Voor de uitvoering van een opdracht is de cliënt het honorarium, vermeerderd met de verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd. Directe kosten die gemaakt worden ten behoeve van de cliënt respectievelijk diens zaak worden doorberekend.
2. Verrichte werkzaamheden worden, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds in rekening gebracht. De vennootschap is gerechtigd het overeengekomen uurtarief jaarlijks ingaande 1 januari van elk nieuw jaar aan te passen met eenzelfde percentage als de aanpassing van het bij de vennootschap gehanteerde standaard uurtarief.
3. Op verzoek van de cliënt wordt hem een specificatie van de declaratie verstrekt.
4. De vennootschap is steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht.
5. In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijk systeem van gefinancierde rechtshulp, geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissing voor rekening van de cliënt komen.
6. De vennootschap kan met de cliënt die voor gefinancierde rechtshulp in aanmerking komt overeenkomen dat hiervan geen gebruik wordt gemaakt en dat de werkzaamheden op reguliere wijze gedeclareerd worden. In dat geval verklaart de cliënt zich door betaling van ofwel een voorschot ofwel de declaratie akkoord om op betalende basis te worden bijgestaan en geen gebruik te willen maken van gefinancierde rechtsbijstand.

5. Betaling
1. Betaling van de declaraties van de vennootschap dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan 1% van het openstaande saldo per maand verschuldigd.
2. Alleen betaling door overmaking op een van de ten name van de vennootschap gestelde bank- of girorekeningen, dan wel betaling in contanten tegen behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijting van de cliënt.
3. Indien de vennootschap invorderingsmaatregelen treft tegen de cliënt die in verzuim is, komen de kosten vallende op die invordering, met een minimum van 10% van het openstaande saldo, ten laste van cliënt.
4. De vennootschap is gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten indien een voorschotnota niet binnen de betalingstermijn is voldaan dan wel indien een betalingsachterstand is ontstaan ter zake de aan cliënt verzonden declaraties.

6. Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van het kantoor voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een opdracht, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
2. De sub a omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor opzet of grove schuld van (bestuurders van) de vennootschap, en/of van haar leidinggevende ondergeschikten, waaronder mede worden verstaan de aan het kantoor verbonden advocaten.
3. Bij het inschakelen van derden zal het kantoor steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Het kantoor is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.

7. Bewaartermijnen
De bewaartermijn van dossiers bedraagt 7 jaar, te rekenen vanaf de datum van het afsluitend bericht aan de cliënt of het onherroepelijk worden van een in rechte gewezen uitspraak waarop de werkzaamheden betrekking hadden. Na ommekomst van de termijn worden de dossiers vernietigd. Van de bewaartermijn kan uitsluitend bij nadere schriftelijke afspraak worden afgeweken. Bij het ontbreken van zo’n afspraak is de vennootschap ontslagen van de bewaarverplichting na 7 jaren.

8. Geschillen
1. De rechtsverhouding tussen de vennootschap en de cliënt wordt beheerst door het Nederlandse recht.
2. Geschillen die uit de rechtsverhouding tussen de vennootschap en de cliënt voortvloeien kunnen ter beslechting uitsluitend aan de bevoegde rechter te Breda worden voorgelegd.